1594 Treffer
Inventarnummer: Cod. Ms. P. A. Grun D 2 : 25
Objektgattung: Siegel
Sammlungen: Siegelsammlung Paul Arnold Grun
Inventarnummer: Cod. Ms. P. A. Grun R 2 : 31
Objektgattung: Siegel
Sammlungen: Siegelsammlung Paul Arnold Grun
Inventarnummer: Cod. Ms. P. A. Grun H 4 : 9
Objektgattung: Siegel
Sammlungen: Siegelsammlung Paul Arnold Grun
Inventarnummer: Cod. Ms. P. A. Grun W 3 : 21
Objektgattung: Siegel
Sammlungen: Siegelsammlung Paul Arnold Grun
Inventarnummer: Cod. Ms. P. A. Grun R 2 : 22
Objektgattung: Siegel
Sammlungen: Siegelsammlung Paul Arnold Grun
Inventarnummer: Cod. Ms. P. A. Grun R 1 : 16
Objektgattung: Siegel
Sammlungen: Siegelsammlung Paul Arnold Grun
Inventarnummer: Cod. Ms. P. A. Grun V : 19
Objektgattung: Siegel
Sammlungen: Siegelsammlung Paul Arnold Grun
Inventarnummer: Cod. Ms. P. A. Grun A : 28
Objektgattung: Siegel
Sammlungen: Siegelsammlung Paul Arnold Grun
Inventarnummer: Cod. Ms. P. A. Grun K 2 : 30
Objektgattung: Siegel
Sammlungen: Siegelsammlung Paul Arnold Grun
Inventarnummer: Cod. Ms. P. A. Grun R 1 : 29
Objektgattung: Siegel
Sammlungen: Siegelsammlung Paul Arnold Grun
Inventarnummer: Cod. Ms. P. A. Grun D 1 : 13
Objektgattung: Siegel
Sammlungen: Siegelsammlung Paul Arnold Grun
Inventarnummer: Cod. Ms. P. A. Grun C 2 : 4
Objektgattung: Siegel
Sammlungen: Siegelsammlung Paul Arnold Grun
Inventarnummer: Cod. Ms. P. A. Grun W 3 : 17
Objektgattung: Siegel
Sammlungen: Siegelsammlung Paul Arnold Grun
Inventarnummer: Cod. Ms. P. A. Grun K 1 : 29
Objektgattung: Siegel
Sammlungen: Siegelsammlung Paul Arnold Grun