Tongaischer Brustschmuck aus Muschelschale (teunga kahoa)

Object Image